KULTAKAUPAN EHDOT

Suomen Kulta ja Hopea Oy:n yleiset kuluttajasopimusehdot. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Suomen Kulta ja Hopea Oy:n tekemään jalometalleja koskevaan kuluttajakauppaan jäljempänä kuvatulla tavalla.

1. Tietoa ostajasta

Ostaja toimii yritysnimellä Suomen Kulta ja Hopea Oy (y-tunnus 2422592-5), joka markkinoi itseään http://www.kultajahopea.fi kotisivulla. Suomen Kulta ja Hopea Oy ostaa eri markkinointikanavien kautta jalometalleja, kuten: ketjuja, rannerenkaita, sormuksia, korvarenkaita, laattoja, riipuksia, kolikoita, juhlarahoja, mitaleja, hammaskultaa, kultahippuja, kultakelloja, romukultaa, romuhopeaa, ruokailuvälineitä, astioita, kynttilänjalkoja, työstöjäänteitä ja muita jalometalleja.

Suomen Kulta ja Hopea Oy määrittää ostohinnan, hyvitykset sekä mahdolliset kustannukset kulloinkin kotisivulla voimassa olevien markkinahintojen mukaan, sekä vaihtoehtoisesti sen hinnan mukaan, joka yksittäistapauksessa on osapuolten kesken toisin sovittu. Tässä sopimuksessa lukevat ehdot, joita Suomen Kulta ja Hopea Oy toteuttaa tekemissään jalometallikaupoissa. Hyväksyessään sopimusehdot asiakas vahvistaa tutustuneensa sopimusehtoihin.

2. Asiakas

Asiakkaalla tarkoitetaan sitä tahoa, joka tekee sopimuksen kaupasta, vastaanottaa kauppasumman ja omistaa jalometallit, jotka myydään Suomen Kulta ja Hopea Oy:lle.

Tehdäkseen sopimuksen Suomen Kulta ja Hopea Oy kanssa tulee asiakkaan olla vähintään 18 vuotta vanha, sekä hallita itseään ja omaisuuttaan. Asiakkaan tulee olla myytävien esineiden laillinen omistaja ja asiakkaalla tulee olla rajoittamaton oikeus siirtää esineiden omistusoikeus kaikkine oikeuksineen Suomen Kulta ja Hopea Oy:lle.

Asiakkaalla on oltava suomalainen henkilötunnus ja hänen on oltava rekisteröitynä Suomen väestötietojärjestelmään siten, että hänellä on vakituinen asuinpaikka tai postiosoite Suomessa, jossa hän on väestötietojärjestelmän mukaan kirjoilla.

Asiakkaalla tulee olla suomalainen pankkitili ja tilin tulee olla asiakkaan nimissä. Sopimuksen laatimalla asiakas vakuuttaa olevansa myymiensä esineiden oikea omistaja sekä täyttävänsä edellä mainitut asiakasta koskevat edellytykset.

3. Jalometallit

Jalometallilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa puhdasta jalometallin määrää siten, että asiakkaan esineistä on poistettu kivet ja epäjalot metallit sekä osat, jotka eivät ole jalometalleja. Kaikki jalometallien arvo perustuu näin laskettuun jalometallin painoon. Muovimassoilla ja epäjaloilla metalleilla täytetyt esineet arvioidaan 25 – 75 % kevyemmiksi, koosta ja täyteaineesta riippuen. Jalometalleiksi luetaan tässä sopimuksessa kulta, hopea, platina, sekä palladium. Kullattuja esineitä emme osta.

Maksun perusteena on Suomen Kulta ja Hopea Oy:n internetsivuillaan, tai muualla, arvokuoren tilauspäivänä ilmoittama hinta sekä kullan tai hopean paino ja kulta- tai hopeapitoisuus. Hinta päivitetään pääsääntöisesti kerran viikossa. Paino punnitaan vain kulta- ja hopeaosuuden osalta ja punnitusta varten esineistä poistetaan niihin istutettuja kiviä sekä muita osioita. Irrotus saattaa vahingoittaa esineitä ja irrotuksen yhteydessä kivet, helmet ja muut osiot saattavat kadota tai rikkoontua, eikä Suomen Kulta ja Hopea Oy vastaa näin mahdollisesti aiheutuneista esineiden vaurioista taikka vahingoista asiakkaalle. Irrotetut osiot esineistä ovat Suomen Kulta ja Hopea Oy:n omaisuutta ellei asiakas erikseen ole pyytänyt saada takaisin em. osioita.

4. Sopimus ja kaupan toteutus

Asiakkaan halutessa myydä kultaa, tai hopeaa yhdessä kullan kanssa, tilaa asiakas Arvokuoren Suomen Kulta ja Hopea Oy:n kotisivujen kautta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Arvokuori sisältää sopimusehdot, jalometallien myyntisopimuksen, vakuutetun palautuskuoren, turvapussin ja ohjeet jalometallien postitukseen Suomen Kulta ja Hopea Oy:lle. Arvokuoren tilaaminen on maksutonta.

Suomen Kulta ja Hopea Oy ja asiakas laativat jalometallikauppaa koskevan sopimuksen siten, että asiakas täyttää esipainetun jalometallien myyntisopimuksen, joka toimitetaan osana postitusmateriaalia, jonka asiakas on tilannut edellä mainitulla tavalla Suomen Kulta ja Hopea Oy:ltä.

Asiakas täyttää sopimukseen sen vaatimat vähimmäistiedot ja palauttaa jalometallien myyntisopimuksen Suomen Kulta ja Hopea Oy:lle ja pitää jalometallien myyntisopimuksen ehdot itsellään. Samalla asiakas lähettää ne esineet jotka se jalometallien myyntisopimuksessa myy Suomen Kulta ja Hopea Oy:lle. Sopimus ja myytävät esineet lähetetään turvapussissa siten, ettei niitä voida avata ja sulkea huomaamattomasti.

Asiakas saa sisällyttää yhteen lähetykseen enintään 5000 euron arvosta jalometalleja. Lähetyksen on vakuuttanut posti, joka vastaa kuoren arvosta 5000 euroon asti. Mikäli asiakas epäilee lähetyksensä arvon olevan tätä suurempi, asiakas voi halutessaan tilata toisen arvokuoren tai ottaa yhteyttä asiakaspalveluun asian ratkaisemiseksi.

Asiakas voi lähettää arvokuoressa pelkkää hopeaa mikäli sitä on yli 200 grammaa. Jos asiakas lähettää Suomen Kulta ja Hopea Oy:lle kultaesineitä, samaan kuoreen voi laittaa myös hopeaa.

Sopimus sitoo kumpaakin osapuolta asiakkaan palautettua oman jalometallien myyntisopimuksensa täytettynä ja Suomen Kulta ja Hopea Oy:n edustajan vastaanotettua jalometallien myyntisopimuksen, sekä kaupan kohteena olevat esineet. Tällöin sopimuksen katsotaan syntyneen osapuolia sitovasti.

Oikeus lähetyksen sisältämään omaisuuteen siirtyy Suomen Kulta ja Hopea Oy:lle siitä lukien kun esineet ovat tulleet Suomen Kulta ja Hopea Oy:n haltuun ja Suomen Kulta ja Hopea Oy:n edustaja on lähetyksen avannut. Tällöin sopimuksen katsotaan tulleen voimaan ja Suomen Kulta ja Hopea Oy:llä on velvollisuus maksaa sopimuksen mukainen kauppasumma asiakkaalle. Suomen Kulta ja Hopea Oy saa omistusoikeuden kaikkeen lähetyksen sisältämään omaisuuteen riippumatta omaisuuden määrästä ja laadusta.

Suomen Kulta ja Hopea Oy:llä on oikeus kieltäytyä jalometallien myyntisopimuksen mukaisesta kaupasta ja ostamasta esinettä tai esineitä, mikäli lähetys on vahingoittunut, avattu, muokattu tai virheellisesti suljettu, taikka sopimus on täytetty vastoin ohjeita.

Suomen Kulta ja Hopea Oy:n vastaanotettua lähetyksen, se avaa turvapussin, ottaa esineistä valokuvan ja arkistoi kuvan, punnitsee jalometallien määrän ja maksaa sen mukaisen hinnan asiakkaan myyntisopimuksessa ilmoittamalle tilille jäljempänä kuvatulla tavalla. Punnitsemista varten lähetyksestä eritellään jalometallit, eikä Suomen Kulta ja Hopea Oy vastaa niistä vahingoista, jotka esineille tästä erottamisesta aiheutuu. Erotettavat osiot palautetaan asiakkaalle ainoastaan pyynnöstä korvausta vastaan jäljempänä kuvatulla tavalla.Valokuva voidaan myös jättää ottamatta mikäli kyseessä on lähetys joka sisältää vain vähäisen määrän kultaa tai hopeaa. Suomen Kulta ja Hopea Oy:llä on oikeus halutessaan dokumentoida tapahtumia parhaaksi katsomallaan tavalla.

Suomen Kulta ja Hopea Oy:lla on oikeus varmistaa esineen tai esineiden aitous, määrä sekä arvo. Varmistamisen tapahtuessa voidaan esineille suorittaa kemikaalisia ja mekaanisia testejä. Suomen Kulta ja Hopea Oy ei vastaa mahdollisista vahingoista eikä mahdollisesta heikkenemisestä, kulumisesta tai esineen arvon alenemisesta, joita esineeseen tai esineisiin saattaa tulla aitoutta varmistaessa ja testejä suoritettaessa. Vaikeimmissa arviointitilanteissa esine on esim. katkaistava tai siihen on tehtävä muutoin näkyviä jälkiä joiden korjaamisesta Suomen Kulta ja Hopea Oy ei vastaa tapauksessa jossa asiakas haluaa peruuttaa tekemänsä sopimuksen. Mikäli aitouden varmistaminen antaa Suomen Kulta ja Hopea Oy:lle syyn epäillä esineen tai esineiden aitoutta tai alkuperää voi Suomen Kulta ja Hopea Oy peruuttaa oston. Kaupan peruuntuessa asiakkaalle ei makseta mitään suorituksia taikka hyvityksiä.

Mikäli asiakas ei hyväksy Suomen Kulta ja Hopea Oy:n maksamaa hintaa, on hänen viiden (5) pankkipäivän kuluessa siitä kun Suomen Kulta ja Hopea Oy on maksanut esineet asiakkaalle, ilmoitettava asiasta Suomen Kulta ja Hopea Oy:lle sähköpostitse/kirjallisesti. Kirjallisesti ilmoitettaessa katsotaan ilmoittamispäiväksi kirjeen lähetyspäivä.

Mikäli asiakas ei ole ilmoittanut tyytymättömyydestään kauppaan viiden (5) pankkipäivän kuluessa, katsotaan kaupan toteutuneen maksetulla hinnalla ja Suomen Kulta ja Hopea Oy voi sulattaa esineet tai muuten käsitellä kaupan kohteena olleet esineet haluamallaan tavalla. Asiakkaalla on näyttövelvollisuus kaupan perumisen tapahtumisesta sovitussa ajassa.

Mikäli Asiakas ilmoittaa tyytymättömyyden kauppasummaan, tai jos Suomen Kulta ja Hopea Oy ei saata ostoa päätökseen riippumatta sen syystä, kauppa katsotaan peruuntuneeksi ja omistusoikeus esineisiin siirtyneeksi takaisin asiakkaalle, kun asiakas on lunastanut esineen/esineet postista. Esineet lähetetään kirjattuna tai vakuutettuna lähetyksenä asiakkaan osoitteeseen, jossa hän on väestörekisteritietojen mukaan kirjoilla. Suomen Kulta ja Hopea Oy pidättää itsellään oikeuden päättää esineiden palautustavasta.

Suomen Kulta ja Hopea Oy ei peri maksua asiakkaalta kultaesineiden palauttamisesta tapauksessa jossa asiakas on toiminut vilpittömästi myyntiaikeissa eikä ole selvästi käyttänyt Suomen Kulta ja Hopea Oy:tä esim. pelkästään esineidensä arviointiväylänä tai muutoin osoittautunut toimineensa tahallisesti vilpillisesti.

Suomen Kulta ja Hopea Oy:llä on oikeus periä käsittelymaksu asiakkaan esineen palauttamisesta. Palautusmaksu koskee pääosin asiakkaita jotka ovat sopimuksessa rastittaneet haluavansa saada takaisin kullattomat esineet ja hopeaa sisältämättömät korut ja esineistä irroitetut osat. Kullattomilla esineillä ja esineiden osilla tarkoitetaan mm. kullattomia koruja, hopeaa sisältämättömiä koruja, kullattuja koruja sekä irrotettavissa olevia kiviä ja jalokiviä. Kullattomilla ja hopeaa sisältämättömillä esineillä ja esineiden osilla ei tässä yhteydessä tarkoiteta niitä kullattomia ja hopeaa sisältämättömiä esineiden osia, joita Suomen Kulta ja Hopea Oy:lla ei ole mahdollisuutta irrottaa helposti osana arviointiprosessia. Kullattomilla esineillä ei myöskään tarkoiteta niitä pakkauksia, pusseja tai rasioita, joissa asiakas on lähettänyt esineensä arvioitavaksi. Maksun määrä on 15 euroa kirjatusta kirjeestä tai 19,80 euroa postiennakkona. Summa voidaan vähentää jo ostohinnasta asiakkaan niin halutessa tai asiakkaalle toimitetaan lasku palautusmaksusta tai esineet lähetetään postiennakkona. Lisäksi Suomen Kulta ja Hopea Oy:lla on oikeus velkoa palauttamansa esineiden yhteydessä edellä mainitun käsittelymaksun lisäksi se summa, jonka se on esineestä tai esineistä maksanut jo asiakkaalle. Suomen Kulta ja Hopea Oy pidättää itsellään oikeuden päättää esineiden palautustavasta.

Mikäli asiakas ei nouda kirjattua/vakuutettua/postiennakko-lähetystä, säilytetään esineitä Suomen Kulta ja Hopea Oy:n hallussa kolme (3) kuukautta lähetyksen palautumisesta lukien. Asiakkaan vaatiessa itselleen jo kertaalleen Suomen Kulta ja Hopea Oy:lle palautettua esinettä tulee asiakkaan suorittaa säilytyksestä lisämaksu Suomen Kulta ja Hopea Oy:lle ennen esineen luovutusta tai palautusta. Noutamatta jääneistä lähetyksistä perittävän lisämaksun suuruus on 35 euroa, jonka tulee olla maksettuna ennen esineen/esineiden uudelleen lähetystä. Omistus- ja käyttöoikeus esineeseen joka kirjatun lähetyksen jälkeen palautuu Suomen Kulta ja Hopea Oy:lle siirtyy Suomen Kulta ja Hopea Oy kokonaisuudessaan kun kolme (3) kuukautta on kulunut siitä lukien kun esine/esineet saapuivat Suomen Kulta ja Hopea Oy:n haltuun. Suomen Kulta ja Hopea Oy:llä ei ole missään olosuhteissa vastuuta palautetuista lähetyksistä mikäli esine/esineet vahingoittuvat tai häviävät määräajan jälkeen.

Kaupan peruuntuessa ja esineiden ollessa lähetettynä asiakkaalle, on asiakkaalla vaaranvastuu esineitä ja lähetystä mahdollisesti kohdanneesta vahingosta.

5. Henkilötiedot ja tietosuoja

Suomen Kulta ja Hopea Oy ei käytä asiakkaan henkilötietoja muuhun kuin asiakkaan osoitetietojen selvittämiseen väestörekisteristä. Suomen Kulta ja Hopea Oy voi luovuttaa henkilötiedot ainoastaan viranomaisille heidän niitä pyytäessä, rikosten selvittämistä varten.

Suomen Kulta ja Hopea Oy ylläpitää asiakasrekisteriä. Asiakasrekisterissä säilytetään kaikkia esineistä otettuja valokuvia kuusi (6) kk, jonka jälkeen ne tuhotaan. Valokuvat ovat arkistoitu siten että ne voidaan myöhemmin yhdistää asiakkaaseen ja tarvittaessa toimittaa viranomaisille. Tekemällä sopimuksen asiakas hyväksyy henkilötietojensa kuvatunlaisen käsittelyn ja antaa siihen suostumuksensa.

6. Ylivoimainen este

Suomen Kulta ja Hopea Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, johon Suomen Kulta ja Hopea Oy ei voi vaikuttaa ja jota Suomen Kulta ja Hopea Oy ei kohtuudella voi välttää tai voittaa.

7. Reklamaatio

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti tämän sopimuksen mukaisessa kaupassa tai palvelussa havaitsemastaan virheestä taikka muusta laiminlyönnistä kohtuullisessa ajassa virheen tai laiminlyönnin havaitsemisesta sekä samalla ilmoittamaan mahdolliset vaatimuksensa virheen tai laiminlyönnin johdosta.

8. Väärinkäyttö ja väärinkäytösten estäminen

Suomen Kulta ja Hopea Oy:lla on oikeus toimittaa toteutuneista ja peruuntuneista kaupoista tarvittava informaatio poliisiviranomaisille ja antaa poliisille pääsy Suomen Kulta ja Hopea Oy:n asiakasjärjestelmään. Suomen Kulta ja Hopea Oy tulee käyttämään tätä oikeuttaan siinä laajuudessa kuin paikallinen poliisiviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Väärinkäytösten estämiseksi Suomen Kulta ja Hopea Oy voi dokumentoida sille toimitetut esineet ja lähetysten avaamisen. Näitä tallenteita Suomen Kulta ja Hopea Oy voi käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla väärinkäytösten paljastamiseksi.

9. Tarkistussoitto

Suomen Kulta ja Hopea Oy:lla on oikeus soittaa asiakkaalle vahvistaakseen asiakkaan identiteetin ja/tai sen hinnan, jonka Suomen Kulta ja Hopea Oy tarjoaa vastaanottamistaan esineistä sekä vahvistaakseen myyntisopimuksessa annettujen tietojen oikeellisuus. Suomen Kulta ja Hopea Oy voi nauhoittaa asiakkaan kanssa käydyn puhelinkeskustelun.

10. Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

Suomen Kulta ja Hopea Oy:n vastuu määräytyy pakottavan lainsäädännön mukaan. Asiakas on velvollinen näyttämään toteen aiheutuneen vahingon määrällisesti ja on velvollinen rajoittamaan kärsimänsä vahingon mahdollisimman pieneksi.

Asiakas vastaa Suomen Kulta ja Hopea Oy:lle niistä vahingoista ja kustannuksista, jotka asiakas on sopimusehtojen vastaisella tai muulla huolimattomalla taikka vilpillisellä menettelyllään aiheuttanut.

11. Sovellettava laki, erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka

Suomen Kulta ja Hopea Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimussuhteessa sovelletaan Suomen lakia.

Sopimukseen ja sen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä erimielisyyksissä asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä asiakaspalveluun ja pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun.

Suomen Kulta ja Hopea Oy:n ja asiakkaan välille syntyy erimielisyyttä, josta osapuolet eivät neuvotteluteitse pääse sopuratkaisuun, voivat he halutessaan viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asia käsitellään tällöin Salon käräjäoikeudessa ja Suomen kielellä, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.

Ota yhteyttä